Project Description

Za potrebe trail utrke izradili smo logotip. Sama utrka održavala se na području Ervenika te su poznati i sami mlinovi.
To nam je bila polazna točka, iskoristiti izgled tradicionalnog mlina za žito. Upotpnili smo je siluetom trkaća.